Mining coherent dense subgraphs across massive biological networks for functional discovery
Haiyan Hu, Xifeng Yan, Yu Huang, Jiawei Han, and Xianghong Jasmine Zhou